Política de privacitat

Preàmbul

Nosaltres, és a dir Flix SE i les nostres filials (en endavant anomenats conjuntament «FlixBus», «nosaltres» i «nostre» o «-nos») us volem informar sobre la protecció de dades a FlixBus.

Les polítiques de protecció de dades per protegir la persona que és objecte del tractament de dades (en endavant, ens referirem a aquesta persona amb els termes «client», «usuari», «vós» o «persona interessada») deriven principalment del Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament UE 2016/679, en endavant anomenat «RGPD»). En la mesura en què prenem decisions sobre les finalitats i les formes del tractament de dades, ja sigui individualment o conjuntament amb altres, tenim l’obligació d’informar-vos de manera transparent sobre el tipus, l’abast, la finalitat, la durada i la base jurídica del tractament (vegeu els articles 13 i 14 del RGPD).

Aquesta política (en endavant la «política de privadesa») té per objecte informar-vos de la manera en què tractem les vostres dades de caràcter personal.

La nostra política de privadesa obeeix a una estructura modular. Consta d’una part que conté informació general sobre tot el tractament de dades personals i sobre les situacions de tractament que regeixen cada vegada que s’accedeix al nostre lloc web (Clàusula 1 Informació general), i d’una part més específica el contingut de la qual fa referència només a la situació de tractament que s’hi especifica amb el nom de l’oferta o el producte respectius, concretament quan visiteu els nostres llocs web, la qual cosa es descriu de manera més detallada aquí (Clàusula 2 Informació específica).

Trobareu més informació legal aquí:

Pel que fa a FlixBus:

Condicions generals de venda i de reserva

Condicions generals de transport

Pel que fa a FlixTrain:

Condicions tarifàries de FlixTrain GmbH

Condicions generals de transport de FlixTrain GmbH

Per als candidats a llocs de treball:

Informació sobre protecció de dades per als candidats a llocs de treball

1. Informació general

1.1 Definicions dels termes

Els termes que es fan servir en aquesta política de privadesa es defineixen de la manera següent, d’acord amb l’article 4 del RGPD:

 • Les «dades personals» són tota la informació relacionada amb una persona física (la «persona interessada») que identifica aquesta persona o pot ajudar a identificar-la. Es considera que una persona pot ser identificada, de manera directa o indirecta, sobretot mitjançant identificadors com el nom, el número del document d’identitat, un identificador digital, dades de localització o informació relacionada amb característiques d’identitat físiques, psicològiques, genètiques, mentals, econòmiques, culturals o socials (art. 4(1) RGPD). També es pot identificar una persona a partir de vincular-la amb informació d’aquest tipus o amb altres coneixements addicionals. Això no depèn de l’existència, el format ni el suport físic de la informació (les fotografies i els enregistraments de vídeo o àudio també poden contenir dades personals).
 • El «tractament» és qualsevol operació en què es fan servir les dades personals, tant per mitjans automatitzats (de base tecnològica) com no automatitzats. Això inclou especialment les operacions de recollida (obtenció), registre, organització, estructuració, emmagatzematge, adaptació o alteració, recuperació, consulta, ús, revelació mitjançant transmissió, divulgació o posada a disposició per altres mitjans, alineació, combinació, limitació, esborrat o destrucció de les dades personals, i també els canvis en la definició de qualsevol objectiu o finalitat que originalment van servir de base per al tractament de les dades (art. 4(2) RGPD).
 • El «responsable del tractament» és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que pren decisions, de manera individual o conjunta amb altres, sobre les finalitats i els mitjans per al tractament de les dades personals (art. 4(7) RGPD).
 • L’«encarregat del tractament» és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que tracta les dades personals per compte del responsable del tractament i seguint principalment les seves instruccions (art. 4(8) RGPD).
 • El «tercer» és qualsevol persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme diferent de la persona interessada, el responsable o l’encarregat del tractament i de les persones que, sota l’autoritat directa del responsable o l’encarregat del tractament, estan autoritzades per tractar les dades personals; això inclou també altres entitats jurídiques pertanyents al grup (art. 4(10) RGPD).
 • El «consentiment» de la persona interessada és qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual la persona interessada accepta, mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, el tractament de dades personals que l’afecten (art. 4(11) RGPD).

1.2 Nom i adreça del responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals (art. 4(7) RGPD) és:

Flix SE  
Friedenheimer Brücke, 16  
80639 Munich  
Telèfon: +49 (0)30 300 137 300

Correu electrònic: servicio@flixbus.es

Trobareu més informació sobre la nostra empresa a l’Avís legal.

1.3 Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la nostra empresa en qualsevol moment perquè respongui a les vostres preguntes i sigui la persona de contacte en matèria de protecció de dades.

Les seves dades de contacte són:

Flix SE  
Friedenheimer Brücke, 16  
80639 Munich

Correu electrònic: data.protection@flixbus.com

Per a preguntes generals sobre FlixBus, poseu-vos en contacte amb servicio@flixbus.es.

1.4 Base jurídica del tractament de dades

El tractament de dades personals és permès quan es compleix, com a mínim, una de les bases jurídiques següents:

 • Art. 6, apartat 1(a) RGPD: la persona interessada ha donat el seu consentiment per al tractament de les dades personals que l’afecten, per a una o diverses finalitats específiques;
 • Art. 6, apartat 1(b) RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’un contracte en el qual la persona interessada intervé com a part o per implementar mesures precontractuals que es duen a terme a petició de la persona interessada;
 • Art. 6, apartat 1(c) RGPD: el tractament és necessari per complir una obligació legal a la qual està obligat el responsable del tractament (per exemple, una obligació legal de retenció de les dades);
 • Art. 6, apartat 1(d) RGPD: el tractament és necessari per protegir els interessos vitals de la persona interessada o d’una altra persona física;
 • Art. 6, apartat 1(e) RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’una tasca d’interès públic o en l’exercici d’una autoritat oficial atorgada al responsable del tractament; o
 • Art. 6, apartat 1(f) RGPD: el tractament és necessari per salvaguardar els interessos legítims del responsable del tractament o d’un tercer, tret que prevalguin els interessos o els drets en sentit contrari de la persona interessada (especialment quan la persona interessada sigui un infant).

Pel que fa al tractament que nosaltres duem a terme, la base jurídica aplicable s’especifica en la Clàusula 2. El tractament també es pot fonamentar en més d’una base jurídica.

1.5 Categories de destinataris

En determinades condicions, transmetem les vostres dades personals a les nostres filials o bé les nostres filials ens transfereixen dades personals, en la mesura en què això és permès.

Tal com fan totes les grans empreses, també treballem amb proveïdors de serveis externs, tant nacionals com estrangers, per a determinades transaccions i tasques comercials amb empreses associades, tant nacionals com estrangeres. Aquests proveïdors inclouen, entre d’altres:

 • transportistes (trobareu una descripció general dels actuals transportistes aquí),
 • proveïdors de serveis informàtics,
 • institucions financeres i proveïdors de serveis de pagament,
 • socis de vendes,
 • proveïdors de serveis al client (interns i externs),
 • responsables de botigues,
 • empreses de seguretat,
 • empreses asseguradores (de viatges),
 • altres socis contractats per a les nostres operacions comercials (per exemple, auditors, bancs, companyies asseguradores, advocats, autoritats supervisores, altres parts que participen en adquisicions empresarials).

Els proveïdors de serveis i les empreses associades han de garantir que apliquen les mesures tècniques i organitzatives adequades per tal que el tractament compleixi els requisits legals i es protegeixin els drets de les persones interessades.

En resposta a una obligació o autorització corresponent, transmetem les dades personals a organismes i institucions públics (per exemple, autoritats policials, fiscalia, autoritats supervisores).

Pel que fa al tractament de dades per part nostra, especifiquem les categories dels destinataris de les dades a la Clàusula 2.

1.6 Requisits per transferir dades personals a països tercers

En el context de les nostres relacions comercials, les vostres dades personals es poden enviar o divulgar a tercers que podrien estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), en el que s’entén com a països tercers.

En la mesura en què sigui necessari, us informarem en els apartats pertinents de la Clàusula 2 sobre els respectius detalls de la transferència a països tercers en relació amb el tractament que duem a terme.

La Comissió Europea certifica que alguns països tercers tenen mesures de protecció de dades equiparables a la norma de l’EEE mitjançant les anomenades decisions d’adequació (podeu descarregar-vos una llista d’aquests països i una còpia de les decisions d’adequació a: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Tanmateix, pot ser que altres països tercers als quals es podrien transferir les dades personals no ofereixin un nivell prou alt de protecció de les dades, a causa de la manca de disposicions legals. En aquest cas, ens encarreguem que es garanteixi una protecció adequada de les dades.

Això es pot fer, per exemple, mitjançant normes vinculants de l’empresa (conegudes com a «normes corporatives vinculants»), clàusules contractuals tipus de la Comissió Europea per protegir les dades personals, certificats i codis de conducta aprovats.

En la mesura en què sigui necessari per a la vostra reserva i la corresponent prestació i gestió dels serveis de transport, la transmissió de dades personals que calgui fer a països tercers per aquests motius és permesa d’acord amb l’art. 49, apartat 1(b) RGPD.

Contacteu amb el delegat de protecció de dades per a més informació sobre aquest punt.

1.7 Període d’emmagatzematge i eliminació de les dades

El període d’emmagatzematge de les dades personals recollides depèn de la finalitat del tractament de les dades. Les dades es conservaran tant de temps com calgui per assolir la finalitat intencionada.

Pel que fa al tractament que depèn de nosaltres, especifiquem en la Clàusula 2 el període durant el qual les emmagatzemem. Si més avall no s’especifica un període d’emmagatzematge explícit, les vostres dades personals s’eliminaran o s’hi impedirà l’accés tan bon punt deixi de ser aplicable la finalitat o la base jurídica que en justifiquen l’emmagatzematge.

Tanmateix, l’emmagatzematge pot continuar més enllà del termini especificat en cas que hi hagi algun litigi (imminent) o s’hagin interposat altres accions legals o si l’emmagatzematge és obligatori en virtut de disposicions legals que ens vinculen com a responsable del tractament. Si el període d’emmagatzematge previst per les disposicions legals caduca, es bloquejarà l’accés a les dades personals o bé s’eliminaran, tret que necessitem desar-les durant més temps o que existeixi una base jurídica per desar-les.

1.8 Presa de decisions automatitzades (inclosa l’anàlisi de perfils)

No tenim la intenció de fer servir les vostres dades personals recollides per a cap mena de tractament que comporti la presa de decisions automatitzades (inclosa l’anàlisi de perfils). Si decidim implementar procediments d’aquesta mena us n’informarem en un document a part, d’acord amb les disposicions legals.

1.9 Manca d’obligatorietat de facilitar les dades personals

Essencialment, no condicionem la formalització de contractes amb nosaltres al fet que ens faciliteu dades personals per endavant. En principi, tampoc no teniu cap obligació legal ni contractual de facilitar-nos les vostres dades personals; tanmateix, pot ser que hàgim de limitar, o que no us puguem proposar, algunes ofertes si no ens faciliteu les dades necessàries per fer-les possibles.

1.10 Obligacions legals de transmetre determinades dades

En determinades circumstàncies, podem tenir l’obligació legal o jurídica de facilitar dades personals a tercers, concretament a organismes públics.

1.11 Seguretat de les dades

Apliquem mesures tècniques i organitzatives adequades quan recollim les vostres dades, tenint en compte la tecnologia més actual, els costos d’implementar-la i la naturalesa, l’abast, el context i la finalitat del tractament, a més dels riscos reals d’una violació de la seguretat de les dades (incloses la probabilitat i els efectes d’un esdeveniment d’aquest tipus), per tal de protegir la persona interessada davant la manipulació accidental o intencionada, la pèrdua o la destrucció parcial o total i qualsevol accés no autoritzat per part de tercers (per exemple, fem servir xifratge TLS en els nostres llocs web). Millorem constantment les nostres mesures de seguretat per tenir en compte l’evolució tecnològica.

Us farem arribar de bon grat qualsevol informació addicional que ens vulgueu demanar. Per a aquesta finalitat, contacteu amb el delegat de protecció de dades o amb el nostre CISO (Chief Information Security Officer [responsable de seguretat de la informació]).

Les seves dades són:

Flix SE  
Friedenheimer Brücke 16  
80639 Munich

Correu electrònic: it-security@flixbus.com

1.12 Els vostres drets

Podeu exercir els vostres drets com a persona interessada en relació amb les vostres dades personals en qualsevol moment, mitjançant les dades de contacte indicades en la Clàusula 1.2. El RGPD garanteix a les persones interessades els drets següents:

Dret d’accés  
D’acord amb l’art. 15 del RGPD, ens podeu demanar informació sobre les vostres dades personals que tractem. En la vostra sol·licitud d’informació, cal que expresseu clarament la vostra preocupació per tal de facilitar-nos la localització de les dades necessàries. A petició vostra, us facilitarem una còpia de les dades que són objecte de tractament. Tingueu en compte que el vostre dret d’accés pot estar limitat en determinades circumstàncies, d’acord amb les disposicions legals.

Dret de rectificació  
Si la vostra informació no és (o ha deixat de ser) correcta, podeu sol·licitar que es corregeixi, d’acord amb l’art. 16 del RGPD. Si les vostres dades estan incompletes podeu demanar que es completin.

Dret de supressió  
D’acord amb les disposicions de l’art. 17 del RGPD podeu demanar que s’esborrin les vostres dades. El vostre dret de supressió depèn, entre altres coses, de si les vostres dades ens resulten necessàries encara per complir les nostres obligacions legals.

Dret a la limitació del tractament  
D’acord amb les disposicions de l’art. 18 del RGPD, teniu dret a sol·licitar que es limiti el tractament de les vostres dades.

Dret a la portabilitat de les dades  
D’acord amb les disposicions de l’art. 20 del RGPD, teniu dret a rebre les dades que ens heu facilitat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica o a sol·licitar-ne la transmissió a un altre responsable del tractament.

Dret d’oposició:  
D’acord amb l’art. 21, apartat 1 del RGPD, teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades en qualsevol moment i per motius relacionats amb la vostra situació particular. Podeu oposar-vos a l’enviament de publicitat en qualsevol moment, amb efectes futurs, d’acord amb l’art. 21, apartat 2 del RGPD (oposició a rebre publicitat en cas de màrqueting directe).

Dret d’apel·lació  
Si creieu que no hem respectat les disposicions del reglament de protecció de dades durant el tractament que hem fet de les vostres dades, podeu denunciar davant una autoritat de protecció de dades el tractament per part nostra de les vostres dades personals. L’autoritat competent per a nosaltres és la següent:

Oficina Estatal de Supervisió de Protecció de Dades de Baviera, Promenade 18, 91522 Ansbach.

Dret de retirar el consentiment  
Podeu retirar el vostre consentiment per al tractament de les dades en qualsevol moment, amb efectes futurs. Això també és aplicable a les declaracions de consentiment emeses abans que entrés en vigor el RGPD, és a dir, abans del 25/05/2018.

2. Informació especial

2.1 Visita dels nostres llocs web

La informació sobre FlixBus i els serveis que oferim es pot consultar especialment a https://www.flixbus.cat / https://www.flixtrain.com/, incloses les pàgines subordinades corresponents (en endavant, conjuntament, el «lloc web» o els «llocs web»). Quan visiteu els nostres llocs web, tractem les vostres dades personals.

2.1.1 Posada a disposició de llocs web

Quan es fa ús dels llocs web amb finalitats informatives, recollim, emmagatzemem i tractem les categories de dades personals següents:

Dades de registre: quan visiteu els nostres llocs web, es desa un registre de les dades (el que es coneix com a «arxius de registre del servidor») en el nostre servidor web. Aquest inclou els elements següents:

 • la pàgina des de la qual es va sol·licitar el lloc web (el que es coneix com a URL d’origen),
 • el nom i la URL de la pàgina sol·licitada,
 • la data i l’hora de la sol·licitud d’accés (en la zona horària del servidor),
 • la versió del navegador web utilitzat,
 • l’adreça IP de l’ordinador sol·licitant,
 • la quantitat de dades transferides,
 • el sistema operatiu,
 • el missatge de si la trucada s’ha fet correctament (estat d’accés / codi d’estat http),
 • la diferència amb la zona horària GMT.

Treballem amb proveïdors de serveis informàtics per allotjar els nostres llocs web i per a l’avaluació estadística de les dades de registre.

El tractament de les dades de registre té finalitats estadístiques i de millora de la qualitat dels nostres llocs web, especialment de l’estabilitat i la seguretat de la connexió.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(f) RGPD. El nostre interès legítim és posar a la vostra disposició els llocs web de manera adequada.

2.1.2 Formularis de contacte

Quan utilitzem formularis de contacte, es tracten les dades que es transmeten d’aquesta manera (per exemple, fórmula de tractament, nom i cognoms, adreça, empresa, correu electrònic, hora de la transmissió i assumpte de la consulta).

El tractament de les dades dels formularis de contacte té com a objectiu tramitar les consultes i, depenent del fonament i l’assumpte de la consulta, es fa sobre la base jurídica de l’art. 6, apartat 1(b) RGPD, si la consulta fa referència al contracte, o sobre la base jurídica de l’art. 6, apartat 1(f) RGPD, en altres casos, quan tenim l’interès legítim de tramitar les consultes de contacte.

Treballem amb proveïdors de serveis al client per a la tramitació de qüestions laborals, amb la finalitat de respondre a les consultes que se’ns fan mitjançant els formularis de contacte.

A més a més, emmagatzemem les dades dels formularis de contacte i també les respectives adreces IP per complir amb les nostres obligacions de presentació de proves, per garantir el compliment i la documentació d’obligacions legals, per aclarir un possible ús indegut de les vostres dades personals i per vetllar per la seguretat dels nostres sistemes.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(c) o (f) RGPD.

2.1.3 Reserva, prestació i gestió dels serveis de transport

Quan reserveu bitllets per a serveis de transport, recollim, emmagatzemem i tractem les categories de dades personals següents:

 • adreça de correu electrònic,
 • cognoms i nom,
 • dades de connexió,
 • dades de pagament,
 • data de naixement (per als serveis de transport que ofereixen preus especials als infants),
 • consentiment de les respectives condicions,
 • informació sobre la reserva anticipada de seients,
 • informació de l’equipatge,
 • idioma del domini de reserva,
 • canal de reserva (web o app).

També disposeu de l’opció de facilitar un número de telèfon de contacte per al cas de retards en l’itinerari del vostre viatge (opcional).

Aquestes dades es tracten per a la reserva, prestació i gestió dels serveis de transport, inclòs el servei d’atenció al client, i per al compliment d’obligacions legals.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(b), (c) RGPD.

També utilitzem algunes d’aquestes dades per a recomanacions de productes, vegeu la Clàusula 2.1.4 i per al butlletí de notícies (o «newsletter»), vegeu la Clàusula 2.1.5 i per al compte de client, vegeu la Clàusula 2.1.6.

Quan es reserven bitllets per a serveis de transport internacional, també es recullen les categories de dades següents, depenent dels llocs de sortida i d’arribada:

 • dades de gènere,
 • document d’identitat, passaport o número d’identificació.

Aquestes dades es tracten per a la reserva, prestació i gestió dels serveis de transport, inclòs el servei d’atenció al client, i per al compliment d’obligacions legals.

Transmetem les dades esmentades més amunt al transportista o als transportistes respectius, així com als organismes públics en cas d’una obligació o autorització corresponent.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(b) o (c) RGPD.

Les dades necessàries de pagament es transmetran al proveïdor de serveis de pagament per al processament segur dels pagaments que inicieu.

Treballem amb els proveïdors de serveis de pagament següents:

Proveïdors de serveis de pagamentOpcions de pagament
Adyen N.V.  
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Països Baixos  
Política de privadesa:  
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Targeta de crèdit  
Swish  
Google Pay  
Apple Pay  
iDeal  
Dotpay  
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.  
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL  
Política de privadesa:  
https://payu.in/privacy-policy
Targeta de crèdit
Paymill Plus GmbH  
St.-Martin-Straße 63, 81669 Munich  
Política de privadesa:  
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg  
Política de privadesa:  
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg
Política de privadesa:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(b) o (f) RGPD.

Per a determinades reserves, també fem servir les tecnologies i els serveis de Distribusion Technologies GmbH com a encarregats del tractament (Wattstrasse 10, 13355 Berlín, telèfon: +49-30-3465507-50, correu electrònic: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Recomanació de productes

En la mesura en què estigui permès, podem utilitzar l’adreça de correu electrònic comunicada en relació amb la reserva o el servei de transport per enviar-vos per correu electrònic les nostres ofertes periòdiques de productes de la nostra gamma que siguin similars als que vàreu adquirir.

Treballem amb proveïdors de serveis d’atenció al client externs com a encarregats del tractament per enviar recomanacions de productes.

Rebreu aquestes recomanacions de productes nostres encara que no us hàgiu subscrit a un newsletter ni hàgiu donat el vostre consentiment per a la tramesa de comunicacions de màrqueting per correu electrònic. Ens agradaria oferir-vos aquesta informació sobre productes de la nostra gamma que us podrien interessar, basant-nos en les vostres compres més recents.

La base jurídica és l’art. 6 apartat 1(f) RGPD; el nostre interès legítim és informar-vos sobre la nostra gamma de productes per proposar-vos-en algun.

En qualsevol moment us podeu oposar a l’ús de la vostra adreça de correu electrònic amb aquesta finalitat, mitjançant l’enllaç de cancel·lació de la subscripció de la recomanació del producte, o bé enviant un missatge a unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Newsletter

Si també us subscriviu per rebre el butlletí de notícies («newsletter») mitjançant el nostre enllaç de registre, us demanarem el consentiment per tractar les vostres dades (adreça de correu electrònic, nom i cognoms, lloc de residència) amb l’objectiu d’enviar-vos periòdicament el nostre newsletter per correu electrònic.

En el marc de la subscripció al newsletter també obtenim el vostre consentiment per personalitzar el contingut del butlletí segons les vostres necessitats i els vostres interessos.

Per subscriure-us al newsletter utilitzem el procediment anomenat de doble «opt-in» o doble confirmació. Això significa que, un cop feta la subscripció, us enviarem un missatge a l’adreça electrònica que ens hàgiu facilitat per demanar-vos que confirmeu el vostre interès a rebre el newsletter. Si no confirmeu la subscripció en un termini de 24 hores, la vostra informació es bloquejarà i, al cap d’un mes, s’eliminarà automàticament.

El butlletí pot tractar de tota mena de béns, serveis, productes, ofertes i promocions del responsable del tractament (Clàusula 1.2) i/o d’empreses filials del responsable del tractament o de les empreses associades.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(a) RGPD.

També emmagatzemem les adreces IP que feu servir i les hores de registre i de confirmació. Aquest procediment té com a finalitat demostrar que sou un usuari registrat i, si és necessari, poder aclarir qualsevol ús indegut de les vostres dades personals. Si tractem les vostres dades personals amb aquesta finalitat, ho fem basant-nos en els nostres interessos legítims de garantir el compliment i la documentació de requisits legals.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(f) RGPD; el nostre interès legítim és poder acreditar el consentiment.

En qualsevol moment podeu revocar l’ús de la vostra adreça de correu electrònic, mitjançant l’enllaç de cancel·lació de la subscripció del newsletter o enviant un missatge a unsubscribe@flixbus.com. La legalitat de les operacions de tractament de dades ja dutes a terme no es veu afectada per la revocació.

Treballem amb proveïdors de serveis informàtics externs que actuen com a encarregats del tractament per distribuir el newsletter.

2.1.6 Compte de client

Teniu l’opció de crear un compte de client personal amb nosaltres. A la secció del compte de client protegida per contrasenya podeu gestionar oportunament les vostres reserves i emmagatzemar les vostres dades per a futurs viatges.

Per crear un compte de client, es recull la informació obligatòria següent:

 • adreça de correu electrònic,
 • nom i cognoms,
 • contrasenya (d’elecció vostra).

Fem servir aquestes dades per gestionar el vostre compte de client i per crear factures.

Addicionalment, també podeu introduir un número de telèfon mòbil en el vostre compte de client perquè ens puguem posar en contacte amb vosaltres si hi ha algun retard o algun canvi en l’itinerari del vostre viatge (opcional).

També podeu optar per emmagatzemar les dades addicionals següents en el vostre compte de client (opcional):

 • fórmula de tractament,
 • data de naixement,
 • adreça (codi postal, ciutat i país),
 • formes de pagament.

Aquestes dades es fan servir per gestionar el vostre compte de client i per emetre factures, però també per enviar recomanacions de productes personalitzades (Clàusula 2.1.4) i –si us hi heu subscrit– per enviar newsletters (Clàusula 2.1.5).

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(a), (b) o (f) RGPD.

Si heu donat el vostre consentiment, les cookies anomenades persistents s’emmagatzemen en el vostre dispositiu amb la funció de «continuar en la sessió» i tenen la finalitat de garantir que no haureu de tornar a iniciar sessió en les posteriors visites al nostre lloc web. Aquesta funció no està disponible si heu desactivat l’emmagatzematge d’aquestes cookies en la configuració del vostre navegador.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(f) RGPD.

Podeu actualitzar o eliminar el compte de client –i, per tant, també les vostres dades personals desades– en qualsevol moment, des del vostre compte de client personal.

2.1.7 Ús de cookies, connectors i altres serveis

Quan visiteu el nostre lloc web, es desa informació en forma de cookie (un petit arxiu de text) en el vostre terminal. La cookie desa informació sobre l’ús que feu del lloc web (identificador, data de la visita, etc.). Amb l’ús de cookies aconseguim que us sigui més fàcil utilitzar el nostre lloc web, mitjançant diferents funcions de servei (com ara el reconeixement de visites anteriors) i, en conseqüència, podem adaptar millor el lloc web a les vostres necessitats.

Per fer ús de les cookies tècnicament necessàries, ens basem en l’art. 6 (1) lletra f del RGPD. El nostre interès legítim és proporcionar-vos les funcionalitats específiques dels nostres llocs web, millorar-los i garantir-ne la seguretat i la integritat.

Per evitar que les cookies es desin i esborrar les que ja s’hagin desat, podeu modificar la configuració del vostre navegador de la manera apropiada. La funció d’ajuda de la majoria dels navegadors explica la manera de modificar aquesta configuració. Tanmateix, el fet de no acceptar les cookies pot limitar les característiques dels serveis que s’ofereixen a Internet. Per tant, recomanem que es mantingui activada la funció de les cookies.

Trobareu informació completa sobre la manera de fer tot això en els diferents navegadors als llocs web següents: youronlinechoices, Network Advertising Initiative i/o Digital Advertising Alliance. També podeu trobar informació sobre la manera d’esborrar cookies del vostre ordinador i explicacions més generals sobre les cookies. Utilitzem diversos tipus de cookies:

Les cookies de sessió, conegudes també com a «cookies temporals», s’eliminen un cop que sortiu del lloc web i tanqueu el navegador. Aquestes cookies solen desar, per exemple, la configuració d’idioma i el contingut de la comanda.

Les cookies persistents o permanents continuen desades un cop tancat el navegador. Això permet, entre altres coses, desar l’estat d’inici de sessió i els termes de cerca que s’han introduït. Fem servir aquestes cookies amb finalitats de mesurament de l’abast i de màrqueting, entre d’altres. Les cookies persistents s’eliminen automàticament al cap d’un període determinat, que podrien variar segons cada cookie. També podeu esborrar aquestes cookies en qualsevol moment des de la configuració de seguretat del vostre navegador.

A més de les anomenades «cookies pròpies», que establim nosaltres com a responsables del tractament de les dades, també es fan servir «cookies de tercers», que pertanyen a altres proveïdors.

En el context de la gestió del consentiment (bàner de consentiment), us oferim l’opció de decidir entre l’ús de cookies i l’ús de tecnologies similars. En trobareu una descripció detallada amb informació completa sobre els serveis utilitzats i l’accés a la configuració de consentiment, inclosa la possibilitat de revocar-lo, aquí.

2.1.8 Aprenentatge automàtic i adaptació dinàmica del lloc web o de l’app

Utilitzem l’aprenentatge automàtic per optimitzar i automatitzar els nostres processos. Això significa ensenyar a un sistema una lògica de presa de decisions basada en casos d’ús, és a dir, que el sistema pot aprendre a partir del passat i utilitzar algoritmes per desenvolupar models estadístics que es puguin aplicar a tasques similars en el futur.

A tall d’exemple, fem servir l’aprenentatge automàtic en un model segur i xifrat amb hash per crear, de manera ràpida i fàcil, ofertes de viatge personalitzades per a vós. Amb aquesta finalitat, utilitzem dades marc, concretament l’ID d’usuari, l’historial de viatges i de cerques corresponent i l’adreça IP. 

També utilitzem les dades per adaptar de manera automàtica el nostre lloc web i l’aplicació per tal d’oferir-vos la millor experiència possible. A tall d’exemple, podem utilitzar el vostre historial de compres per oferir-vos serveis addicionals (com ara, afegir una reserva de seients, comprar equipatge addicional, etc.) o ajudar-vos en el vostre recorregut d’usuari (per exemple, si teniu previst un viatge aviat, us podem indicar com fer el seguiment en temps real del vostre autobús).

A aquest efecte, a més de les dades marc esmentades més amunt, utilitzem també l’historial de compres i els contactes amb Flix a través del servei d’atenció al client. Les dades es «disfressen» afegint dades aleatòries i es xifren amb hash per oferir una capa addicional de protecció.     

La base jurídica d’aquest tractament és el nostre interès legítim en virtut de l’article 6, paràgraf 1 (f) del RGPD, ja que tenim un interès econòmic a oferir-vos l’experiència més adequada. Això també comporta un avantatge per vós, ja que rebeu una oferta de viatge adaptada a les vostres necessitats en comptes d’una recomanació estàndard, o us redirigim cap a uns serveis que us faciliten la planificació, el viatge i l’experiència posterior al viatge.

 Si voleu oposar-vos al tractament de les vostres dades amb finalitats d’aprenentatge automàtic o d’adaptació dinàmica del lloc web o de l’app, podeu fer-ho en qualsevol moment, d’acord amb les disposicions legals, comunicant la vostra oposició al correu electrònic data.protection@flixbus.com. Tingueu en compte que a partir d’aquell moment només rebreu serveis estàndards.

2.1.9 Prevenció del frau

Per tal d’evitar les reserves fraudulentes, processem les dades relacionades amb les reserves, com ara l’adreça IP, el nom de qui fa la reserva o l’adreça de correu electrònic.

Això és legal en virtut de l’art. 6, par. 1 (f) de l’RGPD. El nostre interès legítim és evitar ser víctimes de frau i patir pèrdues econòmiques.

En casos concrets, és possible que es decideixi cancel·lar una reserva si es basa en la presa de decisions automatitzada. Aquesta decisió es basa en un conjunt d’algoritmes interns que processen punts de dades rellevants i ens proporcionen puntuacions sobre coincidències amb diferents patrons fraudulents o comparen els punts de dades amb llindars i valors propis de patrons fraudulents per detectar reserves fraudulentes. Si voleu rebatre aquesta decisió, expressar el vostre punt de vista o sol·licitar que intervingui una persona humana de part de l’empresa responsable del tractament, adreceu-vos a dades.protection@flixbus.com.

2.2 Servei d’atenció al client

Quan contacteu amb el nostre servei d’atenció al client, recollim les dades personals que ens faciliteu per voluntat pròpia. Així, per exemple, pot ser que ens les envieu per correu electrònic, telèfon o carta. Les vostres dades personals només es faran servir perquè ens puguem posar en contacte amb vosaltres o per a la finalitat que ha motivat que ens les facilitéssiu, per exemple, per gestionar les vostres consultes, per a administració tècnica o administració del client.

Aquestes dades (inclosa informació sobre el mitjà de comunicació, com ara adreça de correu electrònic o número de telèfon) se’ns faciliten voluntàriament. Utilitzem les dades per atendre el vostre dubte, complir les obligacions legals que calgui o per a finalitats administratives.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(b), (c) o (f) RGPD.

En cas de consulta telefònica, les vostres dades també són tractades per aplicacions telefòniques i, en part, a través de sistemes de diàleg oral que ens ajuden a l’hora de distribuir i tractar les consultes.

Per al nostre servei d’atenció al client treballem amb proveïdors de serveis d’atenció al client externs com a encarregats del tractament.

2.3 Presència en els canals de les xarxes socials

Tenim perfils a les xarxes socials (actualment Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). En la mesura en què tenim el control del tractament de les vostres dades assegurem el compliment dels reglaments de protecció de dades aplicables.

Tot seguit us indiquem qui són, a més a més de nosaltres, els responsables de la presència de l’empresa, en el sentit del RGPD i altres normes de protecció de dades:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irlanda)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlanda)

Volem destacar que les vostres dades poden ser tractades fora de la Unió Europea.

La base jurídica per al tractament que fem de les vostres dades personals és l’art. 6, apartat 1(f) RGPD. El nostre interès legítim és l’eficàcia de la informació i la comunicació.

Trobareu més informació sobre la legislació de protecció de dades relativa a la nostra presència corporativa en els canals de les xarxes socials aquí:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4    Avisos a Speakout@Flix (portal d’avís)

Quan us poseu en contacte amb nosaltres a través del portal d’avís “Speakout@Flix”, recollim les dades personals que ens faciliteu per iniciativa pròpia (per exemple, nom i adreça electrònica). Podeu fer l’avís a través del portal web o del telèfon. 

Les vostres dades personals només s'utilitzaran per processar l’avís i per a possibles investigacions internes realitzades després de l’avís.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(a) RGPD.

Les dades les faciliteu voluntàriament i podeu fer els avisos de forma anònima. 

D’acord amb l’art. 6, apartat 1(c) RGPD, estem obligats legalment a transferir les vostres dades a les autoritats públiques si ens les demanen. 

El nostre portal web utilitza un proveïdor de serveis extern (Convercent, Inc.) com a encarregat del tractament.