Política de privadesa de l’app

En aquesta política (en endavant, la «Política de privadesa»), us expliquem com es tracten les vostres dades i quins drets de privadesa teniu quan utilitzeu FlixBus: Viatges en bus per Europa (també anomenada en endavant l’«App») de FlixBus.

Trobareu més informació legal aquí:

Condicions generals de venda i de reserva (CGV)
Condicions generals de transport (CGT)

1.    Nom i adreça del responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades personals (Art. 4(7) RGPD) és:
Flix SE
Friedenheimer Brücke, 16
80639 Munich
Telèfon: +49 (0)30 300 137 300
Correu electrònic: service@flixbus.de 
Trobareu més informació sobre la nostra empresa a l’Avís legal

2.    Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la nostra empresa en qualsevol moment perquè respongui a les vostres preguntes i sigui la persona de contacte en matèria de protecció de dades:
Flix SE
Friedenheimer Brücke, 16
80639 Munich
Correu electrònic: data.protection@flixbus.com
Per a preguntes generals sobre FlixBus, poseu-vos en contacte ambservice@flixbus.de.

3.    Base jurídica del tractament de dades 

El tractament de dades personals és permès quan es compleix, com a mínim, una de les bases jurídiques següents:

 • Art. 6, apartat 1(a) RGPD: la persona interessada ha donat el seu consentiment per al tractament de les dades personals que l’afecten, per a una o diverses finalitats específiques;
 • Art. 6, apartat 1(b) RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’un contracte en el qual la persona interessada intervé com a part o per implementar mesures precontractuals que es duen a terme a petició de la persona interessada;
 • Art. 6, apartat 1(c) RGPD: el tractament és necessari per complir una obligació legal a la qual està obligat el responsable del tractament (per exemple, una obligació legal de retenció de les dades);
 • Art. 6, apartat 1(d) RGPD: el tractament és necessari per salvaguardar els interessos vitals de la persona interessada o d’una altra persona física;
 • Art. 6 apartat 1(e) RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’una tasca d’interès públic o en l’exercici d’una autoritat oficial atorgada al responsable del tractament, o
 • Art. 6, apartat 1(f) RGPD: el tractament és necessari per salvaguardar els interessos legítims del responsable del tractament o d’un tercer, tret que prevalguin els interessos o els drets en sentit contrari de la persona interessada (especialment quan la persona interessada sigui un infant). 

Pel que fa al tractament que nosaltres duem a terme, la base jurídica aplicable s’especifica en la Clàusula 12. El tractament també es pot fonamentar en més d’una base jurídica.

4.    Categories de destinataris

En determinades condicions, transmetem les vostres dades personals a les nostres filials o bé les nostres filials ens transfereixen dades personals, en la mesura en què això és permès.

Tal com fan totes les grans empreses, també treballem amb proveïdors de serveis externs, tant nacionals com estrangers, per a determinades transaccions i tasques comercials amb empreses associades, tant nacionals com estrangeres. Aquests proveïdors inclouen, entre d’altres:

 • transportistes (trobareu una descripció general dels actuals transportistes aquí)
 • proveïdors de serveis informàtics
 • institucions financeres i proveïdors de serveis de pagament
 • socis de vendes
 • proveïdors de serveis al client (interns i externs)
 • responsables de botigues
 • empreses de seguretat
 • empreses asseguradores (de viatges)
 • altres socis contractats per a les nostres operacions comercials (per exemple, auditors, bancs, companyies asseguradores, advocats, autoritats supervisores, altres parts que participen en adquisicions empresarials)

Els proveïdors de serveis i les empreses associades han de garantir que apliquen les mesures tècniques i organitzatives adequades per tal que el tractament compleixi els requisits legals i es protegeixin els drets de les persones interessades.

En resposta a una obligació o autorització corresponent, transmetem les dades personals a organismes i institucions públics (per exemple, autoritats policials, fiscalia, autoritats supervisores).

Pel que fa al tractament de dades per part nostra, especifiquem les categories dels destinataris de les dades a la Clàusula 12.

5.    Requisits per transferir dades personals a països tercers

En el context de les nostres relacions comercials, les vostres dades personals es poden enviar o divulgar a tercers que podrien estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), en el que s’entén com a països tercers. 

En la mesura en què sigui necessari, us informarem sobre els detalls respectius de la transferència a països tercers en relació amb el tractament que duem a terme. 

La Comissió Europea certifica que alguns països tercers tenen mesures de protecció de dades equiparables a la norma de l’EEE mitjançant les anomenades decisions d’adequació (podeu descarregar-vos una llista d’aquests països i una còpia de les decisions d’adequació a: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Tanmateix, pot ser que altres països tercers als quals es podrien transferir les dades personals no ofereixin un nivell prou alt de protecció de les dades, a causa de la manca de disposicions legals. En aquest cas, ens encarreguem que es garanteixi una protecció adequada de les dades. 

Això es pot fer, per exemple, mitjançant normes vinculants de l’empresa (conegudes com a «normes corporatives vinculants»), clàusules contractuals tipus de la Comissió Europea per protegir les dades personals, certificats i codis de conducta aprovats.

En la mesura en què sigui necessari per a la vostra reserva i la corresponent prestació i gestió dels serveis de transport, la transmissió de dades personals que calgui fer a països tercers per aquests motius és permesa d’acord amb l’art. 49, apartat 1(b) RGPD.

Contacteu amb el delegat de protecció de dades per a més informació sobre aquest punt.

6.    Període d’emmagatzematge i eliminació de les dades

El període d’emmagatzematge de les dades personals recollides depèn de la finalitat del tractament de les dades. Les dades es conservaran tant de temps com calgui per assolir la finalitat intencionada. 

Pel que fa al tractament que depèn de nosaltres, especifiquem el període durant el qual les emmagatzemem. Si més avall no s’especifica un període d’emmagatzematge explícit, les vostres dades personals s’eliminaran o s’hi impedirà l’accés tan bon punt deixi de ser aplicable la finalitat o la base jurídica que en justifiquen l’emmagatzematge. 

Tanmateix, l’emmagatzematge pot continuar més enllà del termini especificat en cas que hi hagi algun litigi (imminent) o s’hagin interposat altres accions legals o si l’emmagatzematge és obligatori en virtut de disposicions legals que ens vinculen com a responsable del tractament. Si el període d’emmagatzematge previst per les disposicions legals caduca, es bloquejarà l’accés a les dades personals o bé s’eliminaran, tret que necessitem desar-les durant més temps o que existeixi una base jurídica per desar-les

7.    Presa de decisions automatitzades (inclosa l’anàlisi de perfils)

No tenim la intenció de fer servir les vostres dades personals recollides per a cap mena de tractament que comporti la presa de decisions automatitzades (inclosa l’anàlisi de perfils). Si decidim implementar procediments d’aquesta mena us n’informarem en un document a part, d’acord amb les disposicions legals.

8.    Manca d’obligatorietat de facilitar les dades personals

Essencialment, no condicionem la formalització de contractes amb nosaltres al fet que ens faciliteu dades personals per endavant. En principi, tampoc no teniu cap obligació legal ni contractual de facilitar-nos les vostres dades personals; tanmateix, pot ser que hàgim de limitar, o que no us puguem proposar, algunes ofertes si no ens faciliteu les dades necessàries per fer-les possibles. 

9.    Obligacions legals de transmetre determinades dades

En determinades circumstàncies, podem tenir l’obligació legal o jurídica de facilitar dades personals a tercers, concretament a organismes públics.

10.    Seguretat de les dades

Apliquem mesures tècniques i organitzatives adequades per tal de protegir les vostres dades davant la manipulació accidental o intencionada, la pèrdua o la destrucció parcial o total i qualsevol accés no autoritzat per part de tercers, tenint en compte la tecnologia més actual, els costos d’implementar-la i la naturalesa, l’abast, el context i la finalitat del tractament, a més dels riscos reals d’una violació de la seguretat de les dades (incloses la probabilitat i els efectes d’un esdeveniment d’aquest tipus) per a la persona interessada. Millorem constantment les nostres mesures de seguretat per tenir en compte l’evolució tecnològica.

Us farem arribar de bon grat qualsevol informació addicional que ens vulgueu demanar. Per a aquesta finalitat, contacteu amb el delegat de protecció de dades o amb el nostre responsable de seguretat de la informació (Chief Information Security Officer, CISO).

Les seves dades són:
Flix SE
Friedenheimer Brücke, 16
80639 Munich
Correu electrònic: it-security@flixbus.com

11.    Els vostres drets

Podeu exercir els vostres drets com a persona interessada en relació amb les vostres dades personals en qualsevol moment, mitjançant les dades de contacte indicades en la Clàusula 1. El RGPD garanteix a les persones interessades els drets següents:

Dret d’accés
D’acord amb l’art. 15 del RGPD, ens podeu demanar informació sobre les vostres dades personals que tractem. En la vostra sol·licitud d’informació, cal que expresseu clarament la vostra preocupació per tal de facilitar-nos la localització de les dades necessàries. A petició vostra, us facilitarem una còpia de les dades que són objecte de tractament. Tingueu en compte que el vostre dret d’accés pot estar limitat en determinades circumstàncies, d’acord amb les disposicions legals.

Dret de rectificació
Si la vostra informació no és (o ha deixat de ser) correcta, podeu sol·licitar que es corregeixi, d’acord amb l’art. 16 del RGPD. Si les vostres dades estan incompletes podeu demanar que es completin.

Dret de supressió
D’acord amb les disposicions de l’art. 17 del RGPD podeu demanar que s’esborrin les vostres dades. El vostre dret de supressió depèn, entre altres coses, de si les vostres dades ens resulten necessàries encara per complir les nostres obligacions legals.

Dret a la limitació del tractament
D’acord amb les disposicions de l’art. 18 del RGPD, teniu dret a sol·licitar que es limiti el tractament de les vostres dades.

Dret a la portabilitat de les dades
D’acord amb les disposicions de l’art. 20 del RGPD, teniu dret a rebre les dades que ens heu facilitat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica o a sol·licitar-ne la transmissió a un altre responsable del tractament.

Dret d’oposició
D’acord amb l’art. 21, apartat 1 del RGPD, teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades en qualsevol moment i per motius relacionats amb la vostra situació particular. Podeu oposar-vos a l’enviament de publicitat en qualsevol moment, amb efectes futurs, d’acord amb l’art. 21, apartat 2 del RGPD (oposició a rebre publicitat en cas de màrqueting directe).

Dret d’apel·lació
Si creieu que no hem respectat les disposicions del reglament de protecció de dades durant el tractament que hem fet de les vostres dades, podeu denunciar davant una autoritat de protecció de dades el tractament per part nostra de les vostres dades personals. L’autoritat de protecció de dades que ens correspon per jurisdicció és: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Oficina Estatal de Supervisió de Protecció de Dades de Baviera], Promenade 18, 91522 Ansbach

Dret de retirar el consentiment
Podeu retirar el vostre consentiment per al tractament de les dades en qualsevol moment, amb efectes futurs. Això també és aplicable a les declaracions de consentiment emeses abans que entrés en vigor el RGPD, és a dir, abans del 25/05/2018.

12.    Ús de l’App

Podeu reservar i gestionar serveis de transport utilitzant l’App. Recollim, emmagatzemem i tractem les dades personals quan s’instal·la i es fa servir l’App.

12.1    Subministrament de l’App

Per motius tècnics, és necessari l’intercanvi de dades entre l’App i el nostre sistema de servidor per poder proporcionar-vos l’App, perquè pugueu fer-la servir i per garantir l’estabilitat i la seguretat de l’App. Per a aquesta finalitat, es tractaran les dades següents:
Dades d’accés, que són:

•    Adreça IP
•    Data i hora de la sol·licitud
•    Diferència de zona horària  respecte de Greenwich Mean Time (GMT)
•    Contingut de la sol·licitud 
•    Estat d’accés/codi d’estat HTTP
•    Volum de dades transferides en cada cas
•    Lloc web des del qual es fa la sol·licitud
•    Navegador
•    Sistema operatiu i interfície
•    Idioma i versió de l’App
•    Nom del vostre dispositiu mòbil
•    Idioma, regió i versió del dispositiu mòbil
•    Identificador de publicitat (opcional)

Utilitzem proveïdors de serveis de TI en relació amb el tractament de dades per encàrrec per allotjar l’App i per a avaluacions estadístiques de les dades d’accés.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(f) RGPD. El nostre interès legítim és posar a la vostra disposició els llocs web de manera adequada.

12.2    Autoritzacions d’accés

L’App necessita accedir a diverses funcions i interfícies del vostre dispositiu mòbil. Per això, heu de concedir a l’App algunes autoritzacions. El sistema d’autorització depèn de les especificacions del sistema operatiu. A tall d’exemple, pot ser que les autoritzacions concretes estiguin combinades en categories d’autorització generals en el vostre dispositiu mòbil, de manera que només podreu acceptar la categoria d’autorització. 

Cal tenir en compte que, sense les autoritzacions sol·licitades per l’App, les funcions que podreu utilitzar seran limitades.

12.2.1    Autoritzacions d’accés (tots els dispositius mòbils)

L’App necessita connexió a Internet per intercanviar dades amb el sistema del servidor.
Cal activar la recepció de notificacions en segon pla per mantenir actualitzada la informació de les reserves.
Si concediu l’autorització d’accés adequada, les vostres dades de localització es tractaran en segon pla (opcional) per proporcionar-vos informació essencial de viatge (hores d’arribada, opcions de transbord, etc.) en el vostre dispositiu mòbil durant el viatge.

12.2.2    Dades de localització (tots els dispositius mòbils)

L’aplicació us pot informar quan us acosteu a l’estació de destinació/transbordament. Per a això, l’aplicació ha d’accedir a les dades de localització del dispositiu i es requereix el vostre consentiment. Podeu fer-ho concedint permís a l’aplicació al vostre dispositiu perquè accedeixi a la geolocalització del vostre dispositiu. Podeu retirar el consentiment en qualsevol moment futur des de la configuració del dispositiu si revoqueu el permís perquè l’aplicació accedeixi a les dades de localització del vostre dispositiu.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(a) del RGPD. Article 25, apartat 1 de la TDDDG (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz).

12.2.3    Sistema operatiu Android

Si utilitzeu un dispositiu mòbil amb el sistema operatiu Android, podreu activar l’accés al calendari per afegir-hi les reserves (opcional).

12.2.4    Sistema operatiu iOS d’Apple

Si utilitzeu un dispositiu mòbil amb el sistema operatiu iOS d’Apple, podeu activar la recepció de notificacions automàtiques («push») (opcional). 

12.3    Formularis de contacte

Quan utilitzem formularis de contacte, es tracten les dades que es transmeten en aquests (per exemple, fórmula de tractament, nom i cognoms, adreça, empresa, correu electrònic, hora de la transmissió i assumpte de la consulta).

Les dades dels formularis de contacte tenen com a objectiu tramitar les consultes i, depenent del fonament i l’assumpte de la consulta, això es duu a terme sobre la base jurídica de l’art. 6, apartat 1(b) RGPD, si la consulta fa referència al contracte, o sobre la base jurídica de l’art. 6, apartat 1(f) RGPD, en altres casos, quan tenim l’interès legítim de tramitar les consultes de contacte.

Treballem amb proveïdors de serveis al client per a la tramitació de les qüestions laborals, amb la finalitat de respondre a les consultes que se’ns fan mitjançant els formularis de contacte.

A més a més, emmagatzemem les dades dels formularis de contacte i també les respectives adreces IP per complir amb les nostres obligacions de presentació de proves, per garantir el compliment i la documentació d’obligacions legals, per aclarir un possible ús indegut de les vostres dades personals i per vetllar per la seguretat dels nostres sistemes. 

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(c) o 1(f) RGPD.

12.4    Reserva, prestació i gestió dels serveis de transport

Quan reserveu bitllets per a serveis de transport, recollim, emmagatzemem i tractem les categories de dades personals següents:

•    Adreça de correu electrònic
•    Cognoms i nom(s)
•    
Adreça de facturació i número d’identificació fiscal (opcional) •    Dades de connexió
•    Dades de pagament/mètode de pagament
•    Data de naixement 
•    Número de telèfon
•    Consentiment de les condicions corresponents 
•    Consentiment per rebre el «newsletter» (opcional)
•    Informació de reserva de seient anticipada
•    Informació d’equipatge
•    Idioma del vostre dispositiu mòbil 
•    Canal de reserves (web o l’App)
•    Donació de CO2 (opcional)

També disposeu de l’opció de facilitar un número de telèfon de contacte per al cas de retards en l’itinerari del vostre viatge (opcional).

Aquestes dades es tracten per a la reserva, la prestació i el processament dels serveis de transport, inclòs el servei d’atenció al client, i per al compliment d’obligacions legals. 

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(b), (c) RGPD.

També utilitzem algunes d’aquestes dades per a recomanacions de productes (vegeu la Clàusula 12.5), per al butlletí de notícies (o «newsletter») (vegeu la Clàusula 12.6) i per al compte de client (Android) (vegeu la Clàusula 12.7).

Quan es reserven bitllets per a serveis de transport internacional, també es recullen les categories de dades següents, depenent dels llocs de sortida i d’arribada:

•    Dades de gènere
•    Nacionalitat
•    Document d’identitat, passaport, certificat de naixement o número d’identitat
•    Informació relacionada amb mesures per frenar la propagació de la pandèmia de la COVID-19 (coronavirus) (per a més informació sobre aquesta qüestió, vegeu https://www.flixbus.cat/politica-de-privacitat-covid-19)

Aquestes dades es tracten per a la reserva, la prestació i el processament dels serveis de transport; també per al compliment d’obligacions legals en virtut de la legislació nacional en el lloc de sortida i d’arribada. 

Transmetem les dades esmentades més amunt al transportista o als transportistes respectius, així com als organismes públics en cas d’una obligació o autorització corresponent.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(b) o (c) RGPD.

Les dades necessàries de pagament es transmetran al proveïdor de serveis de pagament per al processament segur dels pagaments que inicieu.

Treballem amb els proveïdors de serveis de pagament següents:

Proveïdors de serveis de pagamentOpcions de pagament
Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Països Baixos
Política de privadesa:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Targeta de crèdit
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. Núm.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Política de privadesa:
https://payu.in/privacy-policy
Targeta de crèdit
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín, Alemanya
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Càrrec directe
PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg
Política de privadesa:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg
Política de privadesa:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(b) o (f) RGPD.

12.5    Recomanació de productes

En la mesura en què estigui permès, podem utilitzar l’adreça de correu electrònic comunicada en relació amb la reserva o el servei de transport per enviar-vos per correu electrònic les nostres ofertes periòdiques de productes de la nostra gamma que siguin similars als que vàreu adquirir.

Treballem amb proveïdors de serveis d’atenció al client externs com a encarregats del tractament per enviar recomanacions de productes.

Rebreu aquestes recomanacions de productes nostres encara que no us hàgiu subscrit a un «newsletter» ni hàgiu donat el vostre consentiment per a la tramesa de comunicacions de màrqueting per correu electrònic. Ens agradaria oferir-vos aquesta informació sobre productes de la nostra gamma que us podrien interessar, basant-nos en les vostres compres més recents.

La base jurídica és l’art. 6 apartat 1(f) RGPD; el nostre interès legítim és informar-vos sobre la nostra gamma de productes per proposar-vos-en algun. 

En qualsevol moment us podeu oposar a l’ús de la vostra adreça de correu electrònic amb aquesta finalitat, mitjançant l’enllaç de cancel·lació de la subscripció de la recomanació del producte, o bé enviant un missatge a unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Newsletter

Si també us subscriviu per rebre el butlletí de notícies («newsletter») mitjançant el nostre enllaç de registre, us demanarem el consentiment per tractar les vostres dades (adreça de correu electrònic, nom i cognoms, lloc de residència) amb l’objectiu d’enviar-vos periòdicament el nostre «newsletter» per correu electrònic. 

En el marc de la subscripció al «newsletter» també obtenim el vostre consentiment per personalitzar-ne el contingut segons les vostres necessitats i els vostres interessos.

Per subscriure-us al «newsletter» utilitzem el procediment de doble «opt-in» o doble confirmació. Això significa que, un cop feta la subscripció, us enviarem un missatge a l’adreça electrònica que ens hàgiu facilitat per demanar-vos que confirmeu el vostre interès a rebre el «newsletter». Si no confirmeu la subscripció en un termini de 24 hores, la vostra informació es bloquejarà i, al cap d’un mes, s’eliminarà automàticament.

El «newsletter» pot tenir informació sobre tota mena de béns, serveis, productes, ofertes i promocions del responsable del tractament (Clàusula 1) o d’empreses filials del responsable del tractament o de les empreses associades. 

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(a) RGPD.

També emmagatzemem les adreces IP que feu servir i les hores de registre i de confirmació. Aquest procediment té com a finalitat demostrar que sou un usuari registrat i, si és necessari, poder aclarir qualsevol ús indegut de les vostres dades personals. Si tractem les vostres dades personals amb aquesta finalitat, ho fem basant-nos en els nostres interessos legítims de garantir el compliment i la documentació de requisits legals. 

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(f) RGPD; el nostre interès legítim és poder acreditar el consentiment.

En qualsevol moment podeu revocar l’ús de la vostra adreça de correu electrònic, mitjançant l’enllaç de cancel·lació de la subscripció del «newsletter» o enviant un missatge a unsubscribe@flixbus.com. La legalitat de les operacions de tractament de dades ja dutes a terme no es veu afectada per la revocació.

Treballem amb proveïdors de serveis informàtics externs que actuen com a encarregats del tractament per distribuir el «newsletter».

12.7    Cookies i tecnologies similars

L’App utilitza cookies i tecnologies similars 

A més a més de les cookies pròpies, que establim com a responsables del tractament de les dades, també es fan servir cookies de tercers, ofertes per altres proveïdors. 

En el context de la gestió del consentiment (bàner de consentiment), us oferim l’opció de decidir entre l’ús de cookies i l’ús de tecnologies similars. 

En trobareu una descripció detallada amb informació completa sobre els serveis utilitzats i l’accés a la configuració de consentiment, inclosa la possibilitat de revocar-lo, a la configuració de l’App.

12.8   Prevenció del frau

Per tal d’evitar les reserves fraudulentes, processem les dades relacionades amb les reserves, com ara l’adreça IP, el nom de qui fa la reserva o l’adreça de correu electrònic.

Això és legal en virtut de l’art. 6, par. 1 (f) de l’RGPD. El nostre interès legítim és evitar ser víctimes de frau i patir pèrdues econòmiques.

En casos concrets, és possible que es decideixi cancel·lar una reserva si es basa en la presa de decisions automatitzada. Aquesta decisió es basa en un conjunt d’algoritmes interns que processen punts de dades rellevants i ens proporcionen puntuacions sobre coincidències amb diferents patrons fraudulents o comparen els punts de dades amb llindars i valors propis de patrons fraudulents per detectar reserves fraudulentes. Si voleu rebatre aquesta decisió, expressar el vostre punt de vista o sol·licitar que intervingui una persona humana de part de l’empresa responsable del tractament, adreceu-vos a dades.protection@flixbus.com.

12.9    Servei d’atenció al client

Quan contacteu amb el nostre servei d’atenció al client, recollim les dades personals que ens faciliteu per voluntat pròpia. Així, per exemple, pot ser que ens les envieu per correu electrònic, telèfon o carta. Les vostres dades personals només es faran servir perquè ens puguem posar en contacte amb vosaltres o per a la finalitat que ha motivat que ens les facilitéssiu, per exemple, per gestionar les vostres consultes, per a administració tècnica o administració del client.

Aquestes dades (inclosa informació sobre el mitjà de comunicació, com ara adreça de correu electrònic o número de telèfon) se’ns faciliten voluntàriament. Utilitzem les dades per atendre el vostre dubte, complir les obligacions legals que calgui o per a finalitats administratives.

La base jurídica és l’art. 6, apartat 1(b), (c) o (f) RGPD.

En cas de consulta telefònica, les vostres dades també són tractades per aplicacions telefòniques i, en part, a través de sistemes de diàleg oral que ens ajuden a l’hora de distribuir i tractar les consultes. 

Per al nostre servei d’atenció al client treballem amb proveïdors de serveis d’atenció al client externs com a encarregats del tractament.

12.10    Presència a les xarxes socials

Tenim perfils a les xarxes socials (actualment Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter). En la mesura en què tenim el control del tractament de les vostres dades assegurem el compliment dels reglaments de protecció de dades aplicables. 

Tot seguit us indiquem qui són, a més a més de nosaltres, els responsables de la presència de l’empresa, en el sentit del RGPD i altres disposicions de protecció de dades:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2, D02 AX07, Irlanda)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublín 2, Irlanda)

Volem destacar que les vostres dades poden ser tractades fora de la Unió Europea.

La base jurídica per al tractament que fem de les vostres dades personals és l’art. 6, apartat 1(f) RGPD. El nostre interès legítim és l’eficàcia de la informació i la comunicació.

Trobareu més informació sobre els drets de privadesa relatius a la nostra presència corporativa en els canals de les xarxes socials aquí:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Data de la versió: 24/11/2023